Hva er årsakene til veksten i regnskapsbransjen?

Regnskapsbransjen består av autoriserte regnskapsforetak og statsautoriserte regnskapsførere som driver virksomhet gjennom enkeltpersonforetak. Bransjen har opplevd en stor vekst de siste årene. Regnskap Norge har offentlig gjort en rapport som riktignok kun er til og med 2021, men den viser en nær dobling i omsetning fra 2011 på 10,7 milliarder kroner til 19,7 milliarder kroner i 2021. Veksten har fortsatt etter 2021. Vi ser ingen tegn til at den ikke kommer til å fortsette. I denne artikkelen skal vi se litt på de vi mener er de viktigste årsakene til veksten.

Økt kompleksitet og endringer i skatter og reguleringer

Over tid kan lovverk og regler relatert til økonomi, skatt og regnskap bli mer komplekse. Det er også en tendens til at antall endringer øker. Dette kan føre til at bedrifter ser etter ekspertise utenfra for å sikre at de er i overensstemmelse med alle krav. Her er noen eksempler på områder:

  • Økt globaliseringen har gitt et større behov for kompetanse som kan hjelpe bedriftene til å sikre at selskaper betaler riktig skatt i de riktige jurisdiksjonene.
  • Merverdiavgift (MVA) ofte kan endres basert på økonomiske forhold i et land. Rateendringer, hva som er unntatt eller hvilke varer og tjenester som kvalifiserer, kan endres regelmessig.
  • Etter finanskrisen i 2008 har det vært en rekke endringer innenfor finanssektoren for å forhindre fremtidige kriser og beskytte forbrukere. Veksten innen kryptovaluta kan også gi oss utfordringer.
  • Med fremveksten av e-handel, digitale tjenester og ikke minst teknologiselskaper (som jobber globalt) har mange land sett på hvordan de best kan beskatte disse virksomhetene, noe som har ført til en rekke nye skatter og reguleringer.
  • Miljø og bærekraft: Med økt fokus på klimaendringer og bærekraft kan det være nye skatter eller insentiver relatert til miljøvennlige praksiser, som karbonpriser eller subsidier for fornybar energi.
  • Personvern og databeskyttelse: Med økningen i datainnsamling og digitale tjenester har reguleringer som EUs General Data Protection Regulation (GDPR) blitt introdusert for å beskytte forbrukernes personlige data.
  • Anti-pengevasking og bekjempelse av finansiering av terrorisme har resultert i at reguleringene blir strengere og oftere endret.

Vekst i antall små og mellomstore bedrifter (SMB)

Det var ved inngangen til 2023 registrert ca. 209 000 virksomheter med ansatte i Norge. Hvert år startes det omlag 60 000 bedrifter, selv om en høy andel faller fra, er det en vekst i antall bedrifter. De aller fleste er SMB. Siste år var veksten om lag 3% i antall. Her er det skjulte tall; mange SMBer har en høy vekstrate og det innebærer også vekst i regnskapsetterspørsel. SMB-er har kanskje ikke ressurser til eller behov for å ansette fulltids regnskapsførere, og vil derfor se mot eksterne leverandører som f.eks. Addero.

Teknologisk utvikling

Moderne skybaserte regnskapsprogrammer, som f.eks. PowerOffice, er meget brukervennlige. Samtidig har de mye avansert funksjonalitet og mulighet til å integrere systemet med en rekke andre omkringliggende IT-systemer. Det kan øke kompleksiteten. Derfor kan også brukerterskelen i en del tilfeller øke. En del kunder har heller ikke tilgang på medarbeidere med innsikt i moderne teknologiske løsninger. Bruk av moderne regnskapsprogramvare kan kreve spesialisert kunnskap. Eksterne tjenesteleverandører kan være bedre rustet til å tilby denne ekspertisen.

Økt fokus på kjernevirksomhet

Spesielt i SMB ser vi en tendens til «skomaker bli ved din lest.» Mange bedrifter kan ønske å konsentrere seg om deres primære forretningsområder og derfor outsourcer funksjoner som regnskap.

Det er også noen faktorer som peker i retning av større behov for regnskaps- og økonomikompetanse internt i virksomhetene. En del av disse er de samme som årsakene til at vi ser vekst i etterspørsel etter eksterne regnskapsførere, men mange selskaper kommer fortsatt til å ha en strategi om egen regnskaps- og økonomiavdeling. La oss kort se på hva som øker veksten internt.

Strategiske analyser

Regnskap handler ikke bare om å føre et korrekt bilag og årsoppgjør. Regnskap gir også et godt fundament for verdifull innsikt i virksomhetens økonomiske status, trender, trusler og muligheter. Derfor kan store selskaper ønske å styrke interne team for å utføre mer omfattende finansielle analyser.

Intern kontroll

SMBer som vokser og får mer komplekse forretningsprosesser, vil ha behov for sterkere interne kontrollmekanismer for å sikre nøyaktighet og overholdelse av frister.

Spesialisering

I større organisasjoner kan det være behov for interne regnskapsførere som er spesialisert på bestemte områder, som fusjoner og oppkjøp, skatteplanlegging, eller internasjonal regnskapsføring.

Teknologi og automatisering

Selv om moderne teknologi kan automatisere manuelle prosesser, er erfaringene ofte at oppgavene til regnskapsførere endres. De kan flytte mer tid til analyse og bistå med å levere bedre rapporter som de ulike funksjonene i virksomheten kan bruke i sitt forbedringsarbeid. Ny teknologi gir også økt datavolum og mer komplekse data; strukturerte og ustrukturerte data. Krav om sanntidsrapportering øker. Alt dette øker behovet for spesialisert regnskapskompetanse.

Oppsummert: Veksten i regnskapsbransjen kan reflektere en kombinasjon av økt ekstern etterspørsel på grunn av faktorer som økt kompleksitet og globalisering, samt økt intern etterspørsel på grunn av behovet for spesialisering, strategisk analyse og intern kontroll.